Monitorujemy rozdzielnie elektryczne

Dane dostarczane z pilotażowego system zdalnego monitorowania temperatur rozdzielni elektrycznych NN (niskiego napięcia) można analizować w Chmurze. Firma Ab-micro zaprojektowała i uruchomiła zdalny pomiar temperatur wraz z powiadamianiem o sytuacjach alarmowych w oparciu o urządzenia telemetryczne Inventia oraz urządzenia pomiarowe firmy IntelliSAW.

Cztery rozproszone lokalizacje zostały jako pierwsze włączone do systemu monitoringu. Na każdym z obiektów jest przeprowadzana bieżąca analiza progów alarmowych w raz z bezpośrednim powiadomieniem w sytuacji przekroczenia temperatury. Regulacja nastaw progowych, których przekroczenie jest niebezpieczne dla pracy obiektu jest możliwe do zdalnego ustawienia przez Użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej. Oczywiście należy wcześniej zalogować się na odpowiednie konto w Dataportal.online.

Szczegóły rozwiązania

Do realizacji części pomiarowej wykorzystano bezbateryjne, bezprzewodowe czujniki temperatury w technologii SAW (zjawisko powierzchniowej fali akustycznej) umieszczone bezpośrednio w krytycznych punktach rozdzielnic, na szynach dopływowych oraz odpływowych. W ten sposób w każdej z rozdzielnic uzyskano ciągły pomiar kilkunastu punktów pomiarowych wraz z pomiarem temperatury otoczenia. Dane z czujników drogą radiową w paśmie 425-442 MHz przy pomocy 4 anten rozmieszczonych bezpośrednio w celkach rozdzielnicy są przekazywane do koncentratora sygnałów (IntelliSAW Reader). Zastosowane anteny oprócz odbioru sygnału zwrotnego z pomiarem temperatury dostarczają również energię dla czujników pasywnych. Informacje zbierane przez koncentrator są udostępniane poprzez połączenie szeregowe RS-485 w protokole Modbus RTU do modułu telemetrycznego.

Na każdym etapie połączenia lokalnego w ramach obiektu: czujnik-koncentrator oraz koncentrator-moduł telemetryczny weryfikowany jest status komunikacji, a w przypadku zdiagnozowanych problemów generowane są alarmy. Po wstępnej analizie dokonanej w module telemetrycznym przy pomocy programu wewnętrznego przygotowane tablice pomiarów są następnie przesyłane zdarzeniowo z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS oraz dedykowanych połączeń VPN na serwer centralny producenta modułów telemetrycznych – marki Inventia. W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej informacja o zdarzeniu jest równolegle przekazywana w postaci krótkiej wiadomości tekstowej do osób, które zarządzają danym obiektem.

Na potrzeby tego projektu, w porozumieniu z klientem, przygotowano wymagane ekrany synoptyczne, które umożliwiają prezentację graficzną danych pomiarowych na ekranach komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Obok aktualnych wartości temperatur zarejestrowanych na obiekcie, część serwerowa umożliwia również przejrzenie historii, która przetrzymywana jest w lokalnej bazie danych serwera. Struktura sieci, w której ulokowano serwer centralny, pozwala na dostęp do danych z dowolnego terminala (komputer, tablet, smartfon) wyposażonego w standardową przeglądarkę internetową i podłączonego do globalnej sieci Internet. Dostęp do danych jest chroniony hasłem. Tylko zalogowany użytkownik zależnie od posiadanego poziomu ochrony ma możliwość zmiany nastaw progów alarmowych jak również wglądu w dane pomiarowe obiektu, w tym przegląd historii.

Ekrany przygotowane na potrzeby monitoringu temperatur

Rys. 1 Przykładowy ekran wizualizacji obiektu

Rys. 2 Ekran diagnostyczny – wszystkie czujniki temperatur zainstalowane na obiekcie

Rys. 3 Wykres temperatur rejestrowanych w trafo

Rys. 4 Wykres temperatur z wszystkich czujników podłączonych dla anteny nr 1

Udostępnij treść
LinkedIn
Twitter
Facebook

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news, insight or promotions.